Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội và các địa phương trên cả nước, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm. Ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị số 17/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 24/7/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành văn bản số 2197/ĐHQGHN-VP về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thi số 17/CT-UBND. Để đảm bảo an toàn và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Nhà trường đã ban hành văn bản số 2147/ĐHKHTN-CTSV ngày 23/7/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Nội dung các văn bản này đã được gửi tới thủ trưởng các đơn vị và đề nghị thông báo, quán triệt tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học của đơn vị.

Qua một số ngày thực hiện nội dung các văn bản trên, phần lớn các cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên của nhà trường chấp hành nghiêm chỉnh các quy định. Tuy nhiên, theo thống kê của Tổ Bảo vệ, Phòng Quản trị Bảo vệ, vẫn có những đơn vị có cán bộ, viên chức, sinh viên chưa thực hiện nghiêm túc nội dung của các văn bản nêu trên (không báo cáo Ban Giám hiệu; làm việc cá nhân, giải quyết công việc hàng ngày, không cấp bách…) nên khi đến trường, tổ bảo vệ đã không cho vào Trường theo đúng quy định.

Để đảm bảo an toàn và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện ngay:

1. Tiếp tục gửi thông tin, phổ biến chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; công văn 2197/ĐHQGHN-VP của ĐHQGHN; công văn số 2147/ĐHKHTN-CTSV ngày 23/7/2021 và tới tất cả cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên của đơn vị, đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung của các quy định nêu trên.

2. Từ ngày 01/8/2021, Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc hơn nữa các nội dung của văn bản nêu trên; đồng thời tạm dừng đến trường để giải quyết các công việc chuyên môn cá nhân, làm việc tại nhà ở chế độ trực tuyến. Thủ trưởng đơn vị cấp 2 cử 01 lãnh đạo trực (nếu cần thiết). Học sinh sinh viên, học viên sau đại học tiếp tục triển khai học tập, nghiên cứu trực tuyến, thực hiện Không đến trường triển khai các hoạt động trong toàn bộ khuôn viên Trường. Trong trường hợp đặc biệt phải đến Trường thực hiện các công việc cấp bách có liên quan đến công việc chung của nhà trường, cán bộ viên chức, học sinh sinh viên, học viên sau đại học cần thực hiện theo các bước sau:

+ Xin ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ (đối với CBVC) hoặc đơn vị đến giải quyết công việc (đối với HS-SV-HV) để thủ trưởng đơn vị cấp 2 tập hợp danh sách (ghi rõ lý do, thời gian, địa điểm làm việc) báo cáo với Ban Giám hiệu (có gửi cc sang lãnh đạo Phòng Quản trị Bảo vệ cho ý kiến, email: qtbv@hus.edu.vn, điện thoại: 0243.8581240) hoặc ThS. Trần Tùng, Trưởng phòng Quản trị Bảo vệ (email:tungt@vnu.edu.vn, điện thoại: 0913543930).

+ Sau khi được sự đồng ý của Ban Giám hiệu cho phép vào trường, cần liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ- Hành chính (TS. Lê Hữu Tuyến, 0936577566, email: lehuutuyen@hus.edu.vn) để được cấp giấy xác nhận lên Trường giải quyết các công việc cấp bách.

3. Ngày 29/7/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. Ngày 30/7/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 2456/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. Do vậy, trong thời gian thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, thủ trưởng các đơn vị sẽ chịu trách nhiệm mọi vấn đề có liên quan trước lãnh đạo nhà trường về việc xét duyệt đồng ý giới thiệu cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị di chuyển lên cơ quan làm việc (kể cả những cán bộ đã được xác nhận đồng ý trong thời gian vừa qua); chỉ những cán bộ, viên chức, người lao động…. có nhiệm vụ được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị cấp 2, của Ban Giám hiệu và được cấp Giấy xác nhận (kể cả những trường hợp đã được cấp giấy xác nhận trước đây) từ Phòng Tổ chức cán bộ- Hành chính mới được xem xét để vào Trường.

4. Phòng Quản trị Bảo vệ nhắc nhở, quán triệt yêu cầu tổ bảo vệ kiểm tra chặt chẽ toàn bộ các đối tượng ra vào khu vực trường (thông qua các hoạt động như tuần tra kiểm soát trong toàn trường và chỉ xem xét cho phép vào trường những người có nhiệm vụ được sự đồng ý của Ban Giám hiệu và Giấy xác nhận từ Phòng Tổ chức cán bộ- Hành Chính; ghi chép thông tin, kiểm tra thân nhiệt người ra vào trường; bắt buộc toàn bộ phải đeo khẩu trang, không cho người không đeo khẩu trang vào trường; yêu cầu phải khai báo y tế khi đến trường;thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19); đồng thời tăng cường công tác vệ sinh khử khuẩn phòng dịch theo hướng dẫn của các cơ quan y tế trong các khu vực của nhà trường (đặc biệt những khu vực đông người qua lại); kiểm tra lại các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các sản phẩm diệt khuẩn ở các khu vực đông người qua lại; thường xuyên trao đổi với Bệnh viện ĐHQGHN và Trung tâm y tế Quận Thanh Xuân về việc hỗ trợ các công tác phòng dịch bệnh...

Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị, Bí thư Đoàn thanh niên - Chủ tịch Hội sinh viên trường đôn đốc, phổ biến, quán triệt, giám sát và nhắc nhở cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học nghiêm chỉnh thực hiện tốt nội dung nêu trên./.

Xem công văn 2194/ĐHKHTN-CTSV tại đây.