Tài liệu, biểu mẫu

* Các mẫu liên quan đến thực hiện đề tài ĐHQGHN

         1. Quyết định 3839  Quy định Quản lý đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

         2. MẪU 01/KHCN  Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

         3. MẪU 02/KHCN Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

         4. MẪU 05/KHCN  Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

         5. MẪU 06/KHCN Lý lịch khoa học

         6. MẪU 07/KHCN Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)

         7. MẪU 08/KHCN Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)

         8. MẪU 10/KHCN  Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

         9. MẪU 11/KHCN  Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

        10. MẪU 12/KHCN Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

        11. MẪU 14/KHCN Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

        12. MẪU 15/KHCN Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

        13. MẪU 16/KHCN Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)

        14. MẪU 17/KHCN Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)

* Các mẫu liên quan đến thực hiện đề tài cấp cơ sở

15. Quyết định 5104 Ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện đề tài cấp cơ sở

          16. Mẫu 01/ĐTCS Thuyết minh đề cương nghiên cứu

          17. Mẫu 02/ĐTCS Danh sách đề xuất đề tài cơ sở

          18. Mẫu 03/ĐTCS Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cơ sở

          19. Mẫu 04/ĐTCSBáo cáo tổng kết đề tài

          20. Mẫu 05/ĐTCS Biên bản xác nhận sửa chữa

* Các mẫu liên quan đến thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản

21. Mẫu quy chế chi tiêu đề tài NAFOSTED

* Các mẫu liên quan đến quản lý thiết bị

22. Mẫu báo cáo hiệu quả sử dụng thiết bị bảng A

* Các mẫu liên quan đến báo cáo thống kê

23. Mẫu Thống kê khoa học và công nghệ năm 2014

  • Website cựu sinh viên