Tổng số có: 1092 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Study of W boson production in association with beauty andcharm 2015 4.506 Physical Review D Vol.92, ArticleID: 052001 . DOI: 10.1103/PhysRevD.
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Search for the Λ0b→ Λη and Λ0b→ Λη'decays with the LHCb detector 2015 6.023 The Journal of High Energy Physics JHEP Vol.09 p.006. doi:10.1007/JHEP09006
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Measurement of the forward Z boson production cross-sectionin pp collisions at √s = 7 TeV 2015 6.023 The Journal of High Energy Physics JHEP Vol.08 p.039. doi:10.1007/JHEP08005
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Observation of J/ψp resonances consistent with pentaquarkstates in Λb → J/ψK-p decays 2015 7.645 Physical Review Letters Vol.115, ArticleID: 072001 . DOI: 10.1103/PhysRevL
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Dalitz plot analysis of B0→ D0π+π- decays 2015 4.506 Physical Review D Vol.92, ArticleID: 032002 . DOI: 10.1103/PhysRevD.
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Search for the decay Bs0 → D0f0(980) 2015 6.023 The Journal of High Energy Physics JHEP Vol.08 p.005 doi:10.1007/JHEP08005
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Measurement of CP asymmetries and polarisation fractions inBs0 → K*0K*0 decays 2015 6.023 The Journal of High Energy Physics JHEP Vol.07 p.166 doi:10.1007/JHEP07166
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Determination of the quark coupling strength |Vub| using baryonic decays 2015 20.147 Nature Physics Vol.11 , pp.743-747 DOI: 10.1038/nphys3415
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Quantum numbers of the X(3872) state and orbital angularmomentum in its ρ0J/ψ decays 2015 4.506 Physical Review D Vol.92, ArticleID: 011102(R) . DOI: 10.1103/PhysRe
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Observation of the Bs0→ η'η'decay 2015 7.645 Physical Review Letters Vol.115, ArticleID: 051801 . DOI: 10.1103/PhysRevL
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Amplitude analysis of B0→ D0K+π- decays 2015 4.506 Physical Review D Vol.92, ArticleID: 012012 . DOI: 10.1103/PhysRevD.
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Measurement of CP violation in B0→ J/ψK0S 2015 7.645 Physical Review Letters Vol.115, Article ID: 031601 DOI: 10.1103/PhysRevLe
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Measurement of the ηc(1S) production cross-section via the decay ηc → pp ̅ 2015 4.912 The European Physical Journal C Vol.75, pp.311
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung A study of CP violation in B∓→ Dh∓(h = K, π) with the modes D → K∓π±π0, D → π+π-π0 and D → K+K-π0 2015 4.506 Physical Review D Vol.91, Article ID: 112014 . DOI: 10.1103/PhysRevD
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Identification of beauty and charm quark jets at LHCb 2015 1.31 The Journal of Instrumentation B Vol.10 doi:10.1088/1748-0221/10/06/P06013
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Observation of the decay B0s → ψ(2S)K+π- 2015 4.787 Physics Letters B Vol.747, pp.484-494. http://dx.doi.org/10.1016/j.p
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Observation of the B0→ ρ0ρ0 decay from an amplitude analysis of B0→ (π+π-)(π+π-) decays 2015 4.787 Physics Letters B Vol.747 pp.468-478 http://dx.doi.org/10.1016/j.phy
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Measurement of the time-dependent CP asymmetries in B0s → J/ψK0S 2015 6.023 The Journal of High Energy Physics JHEP Vol.06, pp.131. doi:10.1007/JHEP06131
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung First observation and measurement of the branching fraction for the decay B0s → D*s∓K± 2015 6.023 The Journal of High Energy Physics JHEP Vol.06, pp.130. doi:10.1007/JHEP06130
The LHCb Collaboration, R. Aaij et al Nguyễn Mậu Chung Differential branching fraction and angular anaysis of Λ0b→Λµ+µ- decays 2015 6.023 The Journal of High Energy Physics JHEP Vol.06, pp.115. doi:10.1007/JHEP06115
Trang 46 trong 55Đầu tiên    Trước   41  42  43  44  45  [46]  47  48  49  50  Tiếp   Cuối