1.1. Sứ mạng

Trường ĐHKHTN là trường đại học nghiên cứu, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu sáng tạo và chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

1.2. Tầm nhìn

Trở thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến ở châu Á vào năm 2035.

1.3. Giá trị cốt lõi

Truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển đã hình thành nên bản sắc văn hóa và triết lý phát triển của Trường ĐHKHTN với một hệ giá trị cốt lõi sau đây:

  • Chất lượng xuất sắc; 
  • Đổi mới và sáng tạo; 
  • Trách nhiệm xã hội cao;
  • Hợp tác và thân thiện;

1.4. Khẩu hiệu hành động

”Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm xã hội”

Giới thiệu
  • Website cựu sinh viên