Giới thiệu

I. Chức năng
     Tham mưu, tư vấn, và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác hoạch định, phát triển, triển khai, đảm bảo hoạt động các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý và điều hành nhà trường, trong đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu và học tập. 
     Tham mưu đề xuất Lãnh đạo nhà trường các chương trình hành động nhằm quản lý và nâng cao thương hiệu Trường. Truyền thông hình ảnh, hoạt động mọi mặt của Trường và các thông tin liên quan đến thành tựu trong học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các tập thể và cá nhân trong Trường.
II. Danh sách cán bộ và vị trí việc làm
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm CNTT & TT đã phân công công việc cho cán bộ viên chức làm việc tại trung tâm như sau:
1.  PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh, Giám đốc
     Phụ trách chung và trực tiếp các công việc liên quan Công nghệ Thông tin, Truyền thông va Quản trị Thương hiệu Nhà Trường. 
     Email: vinhlt@gmail.com
2. ThS. Phạm Quốc Dũng, Chuyên viên Chính
     - Quản trị máy chủ đào tạo.
     - Quản trị  Phần mềm đào tạo.
     - Quản trị và hỗ trợ người dùng (cán bộ, học sinh, sinh viên,…) về thư điện tử (email), và các phần mềm dạy/học-họp trực tuyến.
     Email: dungpq@hus.edu.vn
3. ThS. Nguyễn Sỹ Hòa, Chuyên viên
     - Quản trị các WebServer.
     - Quản trị và cập nhật thông các Websites nhà trường.
     - Quản trị và hỗ trợ người dùng về e-office.
     - Hỗ trợ kỹ thuật máy tính người sử dụng (cán bộ, học sinh, sinh viên,…), và các phần mềm dạy/học-họp trực tuyến.
     Email: nguyensyhoa@hus.edu.vn
4. ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên
     - Phụ trách các công việc hành chính của Trung tâm.
     - Quản trị  hạ tầng mạng, hệ thống WiFi và các kết nối Internet.
     - Hỗ trợ kỹ thuật máy tính người sử dụng (cán bộ, học sinh, sinh viên,…), và các phần mềm dạy/học-họp trực tuyến.
     Email: nguyenanhtuan@hus.edu.vn
5. ThS. Phạm Đình Hiệu, Chuyên viên
     - Quản trị thương hiệu: Hướng dẫn đơn vị và cá nhân cán bộ, sinh viên thực hiện đúng Cụm Logo thương hiệu Nhà trường trong các sự kiện.
     - Quản lý các nội dung về băng rôn, phướn,… trong khuôn viên Nhà trường.
     - Theo dõi các trang thông tin có ảnh hưởng đến thông tin chung của Nhà trường, cán bộ, sinh viên Nhà trường
     Email: phamdinhhieu@hus.edu.vn
6. CN. Nguyễn Thị Hoài Hương
     - Viết tin bài về các mặt hoạt động của nhà Trường.
     - Quản trị các trang mạng xã hội của Trường.
     - Cung cấp thông tin cho báo chí, hỗ trợ báo chí triển khai tin/bài liên quan đến nhà Trường.
     Email: huongnth@hus.edu.vn
7. ThS. Ngô Minh Nguyệt
     - Viết tin bài về các mặt hoạt động của nhà Trường.
     - Quản trị các trang mạng xã hội của Trường.
     - Chụp ảnh, quay video; thiết kế các tài liệu giới thiệu về Trường, các pano, băng rôn, tờ rơi, các ấn phẩm, video....
     - Công tác văn phòng của Trung tâm.
     Email: ngominhnguyet@hus.edu.vn

  • Website cựu sinh viên