Nghiên cứu khoa học

  • Nghiên cứu về vật liệu từ perovskite, vật liệu siêu dẫn.

  • Nghiên cứu về pin nạp sử dụng vật liệu LaNi5 dùng làm điện cực.

  • Nghiên cứu các tính chất từ của hợp kim trên cơ sở Heusler.

  • Nghiên cứu về vật liệu từ nhiệt với cấu trúc NaZn13.

  • Nghiên cứu về các dây nano từ tính.

  • Tính toán mô phỏng và thiết kế các vật liệu từ đặc biệt có cấu trúc nano: nam châm phân tử, phân tử chuyển pha spin, vật liệu từ không chứa kim loại, nam châm hữu cơ, vật liệu từ d0.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên