Văn phòng Khoa

Ban Chủ nhiệm Khoa:
 • Trưởng Khoa:
  • TS. Trần Mạnh Cường
  • Phòng 406 nhà T3
  • Điện thoại: 04 35406520
 • Phó trưởng Khoa:
  • TS. Lê Huy Chuẩn
  • Chuyên trách: Khoa học - Công nghệ; Đào tạo NCS; Phụ trách chương trình đào tạo tài năng
  • Phòng 302 nhà T3
  • Điện thoại: 04 38588817
 • Phó trưởng Khoa:
  • TS. Nguyễn Thị Minh Huyền
  • Chuyên trách: Đào tạo cao học; đào tạo ngành Toán - Tin ứng dụng, Máy tính và Khoa học thông tin
  • Phòng 302 nhà T3
  • Điện thoại: 04 38588817
 • Phó trưởng Khoa:
  • PGS.TS. Phó Đức Tài
  • Chuyên trách: Đào tạo đại học; Công tác chính trị, sinh viên
  • Phòng 302 nhà T3
  • Điện thoại: 04 38588817
Đội ngũ cán bộ Văn phòng Khoa Toán - Cơ - Tin học:
 • Văn thư:
  • Nguyễn Thị Thái Liên
  • Phòng 303 nhà T3
  • Điện thoại: 04 38581135
  • Email: mim.vpk@hus.edu.vn
 • Trợ lí giáo vụ đào tạo đại học:
  • ThS. Trịnh Thị Bích Hiên 
  • Phòng 304 nhà T3
  • Điện thoại: 04 38 58 11 35
  • Email: mim.daihoc@hus.edu.vn
 • Trợ lí giáo vụ đào tạo sau đại học:
  • ThS. Phùng Thị Thuý
  • Phòng 304 nhà T3
  • Điện thoại: 04 38581135
  • Email: mim.sdh@hus.edu.vn
 • Trợ lí công tác sinh viên:
  • Phạm Hoàng Long
  • Phòng 304 nhà T3
  • Điện thoại: 04 38 58 11 35
  • Email mim.ctsv@hus.edu.vn
 • Trợ lí quản lí phòng máy tính:
 • Trợ lí kế toán, thư viện:
  • Nguyễn Cẩm Tú
  • Phòng 301 nhà T4
  • Điện thoại: 04 38 58 98 25
  • Email: mim.vpk@hus.edu.vn
 • Trợ lí tổ chức (cán bộ kiêm nhiệm):
  • TS. Trịnh Quốc Anh
  • Phòng 303 nhà T3
  • Điện thoại: 04 38 58 11 35
  • Email: mim.vpk@hus.edu.vn
 • Website cựu sinh viên