Đề tài, dự án

Một số đề tài do cán bộ Bộ môn chủ trì hoặc tham gia từ năm 2000:

Nghiệm tiệm cận của một lớp bài toán điều khiển tối ưu dạng tuyến tính toàn phương chịu nhiễu kì dị, 2019-2020

Thuật toán và thực thi trên máy tính giải một số lớp bài toán tìm đường đi ngắn nhất có ràng buộc và ứng dụng, 2018-2020 (đề tài NAFOSTED)

Tính chất nghiệm và xấp xỉ nghiệm của một số hệ suy biến, 2018-2020 (đề tài NAFOSTED)

Một số bài toán của các hệ suy biến và hệ điều khiển chịu nhiễu, 2018-2020 (đề tài NAFOSTED)

Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ, 2017-2018

Một số Phương pháp Tối ưu cho Hình học Tính toán, 2015-2017 (đề tài NAFOSTED)

Một số bài toán trong lý thuyết phương trình vi phân đại số, 2015-2017 (đề tài NAFOSTED)

Đường bay tối ưu trong hàng không, 2014-2016

Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình vi phân và sai phân ẩn, 2011-2013 (đề tài NAFOSTED) 

Phương pháp song song giải bài toán không chỉnh, 2009-2012 (đề tài NAFOSTED) 

Lời giải tiệm cận của PTVP và PTSP và ứng dụng, 2009 Một số bài toán trong lý thuyết định tính và lời giải số của PTVP đại số và PTSP ẩn, 2008 

Phần mềm quản lý sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học, 2006-2007 

 

Kỹ thuật mô phỏng số và thuật toán song song cho máy tính hiệu năng cao, 2005-2006 

 

Ứng dụng mô hình toán học phục vụ công trình thủy điện Sơn La, 2003-2005 

 

 

Phương trình vi phân đại số và phương trình sai phân ẩn, 2003-2004


  • Website cựu sinh viên