Đề tài, dự án

Một số đề tài các cán bộ Bộ môn đã chủ trì hoặc tham gia trong những năm gần đây:

 1. Một số thuật toán học tự động phi giám sát và ứng dụng trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên , 2012-2014

 2. Nghiên cứu ứng dụng các thuật giải ngẫu nhiên để giải một số bài toán tối ưu trong mạng thế hệ mới, 2012-2014

 3. Nghiên cứu xây dựng một mô hình tính toán ngữ nghĩa tiếng Việt, 2012-2013

 4. Xây dựng CSDL cho phân tích văn phạm tiếng Việt với hệ hình thức văn phạm TAG, 2009-2010

 5. Áp dụng thuật toán di truyền trong việc thiết kế topologies ảo trong mạng cáp quang, 2008-2009

 6. Xây dựng các sản phẩm tiêu biểu và thiết yếu về xử lí tiếng nói và văn bản tiếng Việt, 2007-2009

 7. Phương pháp hàm số trong quy hoạch thực nghiệm tối ưu, 2014-2015

 8. Nghiên cứu sử dụng biểu diễn phân tán trong phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt, 2015-2016

 9. Nghiên cứu mô hình khử nhiễu ảnh dựa trên biểu diễn thưa và mô hình hồi quy tuyến tính, 2018-2020

 10. Phân loại các bộ phận trên ảnh y tế sử dụng học máy 

 • Website cựu sinh viên