Đề tài, dự án

Một số đề tài khoa học do cán bộ Bộ môn chủ trì hoặc tham gia:

 1. Về một số tính chất hữu tỉ của quỹ đạo dưới tác động của nhóm đại số, 2010-2012
 2. Bất biến modular và Lý thuyết Đồng luân, NAFOSTED, 2009-2011
 3. Đại số máy tính: Ứng dụng trong Toán tử đối đồng điều và Đường cong đại số, 2007-2009
 4. Một số vấn đề của Đại số - Hình học – Tôpô hiện đại, 2007-2008
 5. Dàn khái niệm và áp dụng, 2007-2008
 6. Bất biến modular và Lý thuyết Đồng luân, 2006-2008
 7. Các phương pháp của Đại số và Hình học ứng dụng trong Lý thuyết số, 2006-2008
 8. Ứng dụng của Đại số máy tính trong Hình học đại số, 2006-2007
 9. Bất biến modular và Lý thuyết Đồng luân , 2004-2008
 10. Bất biến modular và Lý thuyết Đồng luân, 2004-2005
 11. Phân loại và Nhóm cơ bản các đường cong kỳ dị, 2002-2004
 12. Các cấu trúc Đại số và áp dụng, 2002-2003
 13. Bất biến modular và Lý thuyết Đồng luân, 2001-2003
 14. Lý thuyết Bất biến modular và ứng dụng trong Lý thuyết Đồng luân, 1998-2000
 15. Phân loại các cấu trúc Đại số, 1997-1998
 16. Lý thuyết Bất biến modular và ứng dụng trong Lý thuyết Đồng luân, 1996-1997
 • Website cựu sinh viên