Nghiên cứu khoa học

  • Phục vụ nghiên cứu khoa học: Bảo tàng Sinh vật lưu trữ và trưng bày hàng trăm nghìn vật mẫu động vật, thực vật trong đó có nhiều mẫu chuẩn (Types) và đồng chuẩn (Holotype) cung cấp vật mẫu cho hầu hết các nghiên cứu về lĩnh vực khoa học sự sống, đặc biệt là các nghiên cứu về phân loại học, Đa dạng sinh học, sinh học và sinh thái học của các nhóm thực vật và động vật.

  • Hợp tác Quốc tế: Bảo tàng Sinh vật là nơi triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế về vấn đề đa dạng sinh học, các nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên, là nơi giới thiệu, quảng bá tính đa dạng sinh học, sự phong phú về tài nguyên thiên nhiên của đất nước với các nước trên thế giới. Trong năm 2010, Bảo tàng Sinh học đã được Đại sứ Quán Nhật Bản tài trợ Dự án Tăng cường trang thiết bị nghe nhìn của Bảo tàng nhằm nâng cao chất lượng của các bộ mẫu vật, thiết lập một phòng Multimedia với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy chuyên đề, trao đổi chuyên môn và tuyên truyền, giáo dục về bảo tồn đa dạng sinh học. 

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên