Lịch sử phát triển

 - 03/2004:  thành lập Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển (gọi tắt là Phòng Quản lý Biển) trực thuộc Khoa Khí tượng-Thuỷ văn và Hải dương học.

- 2004-nay: hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  • Website cựu sinh viên