Nghiên cứu khoa học

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHỦ YẾU

+ Vật liệu: tổng hợp các vật liệu có cấu trúc đặc biệt như: zeolit, vật liệu mao quản trung bình, graphene oxit , vật liệu lớp (khoáng sét), ...

+ Xử lý môi trường: đánh giá hoạt tính các vật liệu hấp phụ, xúc tác, quang xúc tác xử lý ô nhiễm hữu cơ (phẩm  nhuộm, phenol, …) trên cơ sở vật liệu cacbon hoạt tính, hydrotalcite,  khoáng sét, TiO2,  graphen-MeOx,  …

+ Hóa dược: Tổng hợp các pha hoạt tính cho các phản ứng điều chế các tiền chất thuốc;  tổng hợp chất dẫn thuốc, ...

+ Hóa dầu: tổng hợp các pha hoạt tính (xúc tác axit Al-SBA-15, siêu axit ZrO2.SO42-, xúc tác bazơ, …) cho các phản ứng đồng phân hóa n-ankan, oxi-dehydro hóa, chuyển hóa sinh khối thành diesel sinh học, ...

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên