Công bố khoa học

Schmidt-Vogt, D., Leisz, S., Mertz, O., Heinimann, A., Thiha, Messerli, P., Epprecht, M., Hardiono, M., Cu.,P.V , Chi., V.K (2009), An assessment of trends in the extent of swidden in Southeast Asia, Human Ecology , Volume 37, Number 3 / June, 2009, pp 269 -280

Mertz, O., Leisz, S., Heinimann, A., Rerkasem, K., Thiha, Dressler, W., Schmidt-Vogt, D., Colfer, C.J.P., Epprecht, M., Padoch, C, Cu., P.V, Chi., V.K (2009), Who counts? Demography of swidden cultivators in Southeast Asia, Human Ecology , Volume 37, Number 3 / June, 2009, pp 281-289

Đinh Thị Bảo Hoa (2006), Nâng cao độ chính xác phân loại ảnh số thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Thanh Trì, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị khoa học Địa lý – Địa chính, Trường ĐHKH Tự nhiên, tr. 416-422

Nhữ Thị Xuân (2006), Ứng dụng hệ thông tin địa lý trong thành lập bản đồ phân hạng thích nghi đất lúa tỉnh Thái Bình, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 3 Cục BĐ – BTTM, Hà Nội, tr 57 - 62

Nhữ Thị Xuân (2006), Phân tích, đánh giá cảnh quan nhân sinh huyện Thanh Trì TP Hà Nội, Tạp chí khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập XXI, No1AP, Tr 125-132.

Nguyễn Đình Minh (2008), Urban development in Nghe An province, Vietnam, Hội Nghị Khoa Học trường ĐHKHTN, 2008, pp 26 - 33

Đinh Thị Bảo Hoa (2008), Phân tích fractal tư liệu viễn thám đa độ phân giải để nghiên cứu các đối tượng tự nhiên và nhân văn, Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị Khoa học Địa lý - Địa chính, Khoa Địa lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 2008 tr. 11-21.

Vũ Kim Chi (2008), Cultural and biophysical drivers of land use change in the Suoi Muoi catchment, Son La. Vietnam, Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị Khoa học Địa lý - Địa chính, Khoa Địa lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 2008 tr. 347-362

 

 

  • Website cựu sinh viên