Văn phòng khoa

Giới thiệu

I. CHỨC NĂNG: 

Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, Sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị .v.v.. của đơn vị.

II. NHIỆM VỤ:

Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị. Văn phòng khoa là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác như: công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học - HTQT -  quản lý dự án, công tác tổ chức cán bộ,  văn thư - thông tin liên lạc, công tác quản lý mạng và website Khoa, công tác quản lý tài chính, tài sản thiết bị Khoa và công tác đảm bảo chất lượng.

III. CÁC CÁN BỘ

- TS. Nguyễn Đình Thái

- ThS. Hoàng Thị Phương Thảo

- CN. Đinh Thị Kim Ngân

  • Website cựu sinh viên