Đề tài, dự án

1. Đề tài dự án đang chủ trì
- Đề tài cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường “Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn, quy trình đánh giá chất lượng hệ sinh thái vùng biển ven bờ bằng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường”, Mã số TNMT.2018.06.16.
- Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu”, Mã số BĐKH 39/16-20.
2. Đề tài và dự án đã và đang tham gia
- Đề tài cấp nhà nước KHCN-TB.19C/13-18 – Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp 3E+1 (kinh tế, môi trường, hệ sinh thái và an ninh phi truyền thống) cho các khu vực biên giới Việt-Lào vùng Tây Bắc.
- Đề tài cấp nhà nước “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý”, Mã số BĐKH 33/16-20.
- Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu xác lập bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững vùng ven biển Việt Nam, thử nghiệm ứng dụng cho vùng điển hình và đề xuất giải pháp nhân rộng” thuộc chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”. Mã số BĐKH23/16-20.
- Đề tài cấp nhà nước “Luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2019-2025”, Mã số: KHCN-TB.27X/13-18 do GS.TS. Mai Trọng Nhuận làm chủ nhiệm.
- Đề tài QG18.16. Nghiên cứu đánh giá đa lợi ích từ rừng ngập mặn nhằm nâng cao tính bền vững và duy trì sinh kế cộng đồng ở khu vực ven biển, lấy ví dụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 
- Đề  tài QG19.01. “Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và tính bền vững của hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực cửa sông Hồng”
- Dự án hợp tác với Cục Quản lý Chất thải và Cải thiện Môi trường thuộc Nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển miền Trung, đề xuất giải pháp xử lý, kiểm soát và khắc phục"

  • Website cựu sinh viên