Công bố khoa học

     Bộ môn đã công bố được trên 120 công trình nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, trên các tạp chí uy tín ISI, SCOPUS.
     Là tác giả và đồng tác giả của 14 cuốn sách chuyên khảo và tham khảo, giáo trình: “Trượt đất đá – Nghiên cứu tai biến và Ổn định mái dốc”. Đỗ Minh Đức, Nxb. ĐHQGHN, 2018,  310 trang; “Nghiên cứu bồi lấp cửa sông ven biển tỉnh Bình Định”. Đỗ Minh Đức (chủ biên); Научные основы и методика организации мониторинга крупных городов.OAO “PNIIIS”. Mockba 2009, 259Tr. Trần Mạnh Liểu (đồng  tác giả); Hoi An, Socialist Republic of Vietnam – Climate Change Vulnerability Assessment. Abridged Report. UN-HABITAT. 2013,  47Tr. Trần Mạnh Liểu (Chủ biên),..vv
     Là Tác giả của các  tiêu chuẩn quốc gia về khảo sát và thí nghiệm Địa kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật: Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng cac-tơ. TCVN 9402 – 2012. Trần Mạnh Liểu ( Chủ biên);  Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Thí nghiệm hiện trường: Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT). TCVN 9351:2012. Trần Mạnh Liểu (Chủ biên); …vv
    Bộ môn đã tham gia tổ chức thành công 14 hội thảo khoa học quốc tế và hội thảo khoa học toàn quốc: Hội thảo toàn quốc VIETGEO 2019.  Vĩnh Long, 25 – 26 tháng 10 năm 2019.Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững ; 4st International Conference, Viet geo 2018, Quang Binh, 21 – 22 september, 2018. “ Geological and Geotechnical Engineering in respond to climate change”; 3st International Conference, Viet geo 2016, 22 - 23 november “ Geological and Geotechnical Engineering in respond to climate change and sustainable development of  infrastructure”; 2st International Conference, Hanoi geo 2015, 27 - 28 november “ Engineering geology in respond to climate change and sustainable development of  infrastructure”; International Symposium Hanoi Geoengineering 10. 2013; ...vv

  • Website cựu sinh viên