Danh sách cán bộ

TS. Vũ Thị Ngọc Ánh

Thông tin chung
Vũ Thị Ngọc  Ánh

TS. Vũ Thị Ngọc Ánh

Email: anhvungoc.khtn@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên