Danh sách cán bộ

TS. Trịnh Xuân Đại

Thông tin chung
Trịnh Xuân  Đại

TS. Trịnh Xuân Đại

Email: trinhxuandai@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên