Danh sách cán bộ

PGS.TS. Trịnh Viết Dược

Thông tin chung
Trịnh Viết  Dược

PGS.TS. Trịnh Viết Dược

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên