Danh sách cán bộ

PGS. Trịnh Đình Đạt

Thông tin chung
Trịnh Đình Đạt

PGS. Trịnh Đình Đạt

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên