Danh sách cán bộ

PTTH Trịnh Đăng Bao

Thông tin chung
Trịnh Đăng  Bao

PTTH Trịnh Đăng Bao

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị:

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên