Danh sách cán bộ

GS.TS. Triệu Thị Nguyệt

Thông tin chung
Triệu Thị  Nguyệt

GS.TS. Triệu Thị Nguyệt

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email: nguyetdhkhtn@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên