Danh sách cán bộ

PGS.TS. Trần Văn Tuấn

Thông tin chung
Trần Văn  Tuấn

PGS.TS. Trần Văn Tuấn

Email: ttran.biology@gmail.com tuantran@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm
Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Sinh học
PTN Trọng điểm Enzym&Protein

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên