Danh sách cán bộ

PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân

Thông tin chung
Trần Thị Thanh  Vân

PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân

Email: tranthithanhvan@hus.edu.vn tvche@yahoo.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên