Danh sách cán bộ

PGS.TS. Trần Thanh Tuấn

Thông tin chung
Trần Thanh  Tuấn

PGS.TS. Trần Thanh Tuấn

Email: tranthanhtuan@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên