Danh sách cán bộ

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Thông tin chung
Trần Quốc  Bình

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Đơn vị: Ban giám hiệu
Khoa Địa lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên