Danh sách cán bộ

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Thông tin chung
Trần Ngọc  Anh

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Giám đốc công ty

Đơn vị: Công ty TNHH KHTN
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên