Danh sách cán bộ

PGS.TSKH. Trần Mạnh Liểu

Thông tin chung
Trần Mạnh  Liểu

PGS.TSKH. Trần Mạnh Liểu

Email: Lieutm@vnu.edu.vn và Lieutm@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên