Danh sách cán bộ

PGS.TS. Tạ Thị Thảo

Thông tin chung
Tạ Thị  Thảo

PGS.TS. Tạ Thị Thảo

Email: tathithao@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên