Danh sách cán bộ

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Thông tin chung
Phan Tuấn  Nghĩa

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email: phantuannghia@vnu.edu.vn hoặc phantn16@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu

Bài báo khoa học tiêu biểu:

  • Website cựu sinh viên