Danh sách cán bộ

ThS. Phan Thị Minh Chung

Thông tin chung
Phan Thị Minh Chung

ThS. Phan Thị Minh Chung

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên