Danh sách cán bộ

KS. Phạm Văn Đạt

Thông tin chung
Phạm Văn Đạt

KS. Phạm Văn Đạt

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên