Danh sách cán bộ

PGS.TS. Phạm Tiến Đức

Thông tin chung
Phạm Tiến  Đức

PGS.TS. Phạm Tiến Đức

Email: tienducpham@hus.edu.vn/tienduchphn@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Đơn vị: Phòng Đào tạo
Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên