Danh sách cán bộ

TS. Phạm Thị Việt Anh

Thông tin chung
Phạm Thị Việt  Anh

TS. Phạm Thị Việt Anh

Email: phamthivietanh@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Môi trường

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên