Danh sách cán bộ

TS. Phạm Thị Dậu

Thông tin chung
Phạm Thị  Dậu

TS. Phạm Thị Dậu

Email: phamthidau@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên