Danh sách cán bộ

PGS.TS. Phạm Nguyên Hải

Thông tin chung
Phạm Nguyên  Hải

PGS.TS. Phạm Nguyên Hải

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Vật lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên