Danh sách cán bộ

TS. Phạm Gia Bách

Thông tin chung
Phạm Gia Bách

TS. Phạm Gia Bách

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên