Danh sách cán bộ

PGS.TS. Phạm Chiến Thắng

Thông tin chung
Phạm Chiến  Thắng

PGS.TS. Phạm Chiến Thắng

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên