Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

Thông tin chung
Nguyễn Văn  Vượng

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email: vuongnv@vnu.edu.vn hoặc vuongnv@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Phòng

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên