Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết

Thông tin chung
Nguyễn Thị Minh  Thuyết

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết

Email: nguyen.thuyet@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu

Bài báo khoa học tiêu biểu:

  • Website cựu sinh viên