Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Hường

Thông tin chung
Nguyễn Thị Ánh  Hường

PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Hường

Danh hiệu nhà giáo: Giảng viên Cao cấp

Email: nguyenthianhhuong@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên