Danh sách cán bộ

GS.TS. Nguyễn Thế Bình

Thông tin chung
Nguyễn Thế  Bình

GS.TS. Nguyễn Thế Bình

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email: thebinh@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Vật lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên