Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam

Thông tin chung
Nguyễn Thành  Nam

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam

Email: nguyenthanhnam@hus.edu.vn/ namhus147@gmail.com/ nguyenthanhnam@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Giám đốc Bảo tàng

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên