Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Thanh Bình

Thông tin chung
Nguyễn Thanh  Bình

TS. Nguyễn Thanh Bình

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Phòng

Đơn vị: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
Khoa Vật lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên