Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Tài Tuệ

Thông tin chung
Nguyễn Tài  Tuệ

PGS.TS. Nguyễn Tài Tuệ

Email: tuenguyentai@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Giám đốc Phòng thí nghiệm

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên