Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Quốc Biên

Thông tin chung
Nguyễn Quốc Biên

ThS. Nguyễn Quốc Biên

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: PTN trọng điểm Địa Môi trường và Ứng phó Biến đổi khí hậu

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên