Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Hoàng Yến

Thông tin chung
Nguyễn Hoàng Yến

TS. Nguyễn Hoàng Yến

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên