Danh sách cán bộ

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Thông tin chung
Nguyễn Hoàng  Lương

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email: luongnh@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Trung tâm Nano và Năng lượng

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu

Bài báo khoa học tiêu biểu:

  • Website cựu sinh viên