Danh sách cán bộ

PGS.TS. Mẫn Quang Huy

Thông tin chung
Mẫn Quang Huy

PGS.TS. Mẫn Quang Huy

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Địa lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên